Clicky

 راهنمای وبزی

افزودن لینک به تصویر

می‌توانید تصویر خود را به آدرس سایت، صفحه داخلی سایت، ایمیل و فایل در صفحه لینک دهید. در صورت نیاز، می‌توانید لینک را هر زمان خواستید حذف کنید.
برای افزودن لینک:

  • تصویر مورد نظر را انتخاب کنید
  • بر روی آیکون تغییر لینک کلیک کنید
  • نوع لینک را مشخص کنید
  • بر روی دکمه اعمال کنید

برای حذف لینک بایستی:

  • تصویر مورد نظر را انتخاب کنید
  • بر روی آیکون تغییر لینک کلیک کنید
  • نوع لینک را بر روی هیچ قرار دهید

نحوه اعمال لینک