Clicky

 راهنمای وبزی

افزودن لینک به متن

می توانید متن خود را به آدرس سایت، صفحه داخلی سایت، ایمیل، فایل در صفحه لینک دهید. در صورت نیاز ، می‌توانید پیوند را هر زمان خواستید حذف کنید.
برای افزودن لینک به متن:

  • متن مورد نظر را انتخاب کنید
  • بر روی آیکون تغییر لینک کلیک کنید
  • نوع لینک را مشخص کنید
  • بر روی دکمه اعمال کنید

برای حذف لینک بایستی:

  • متن مورد نظر را انتخاب کنید
  • بر روی آیکون تغییر لینک کلیک کنید
  • نوع لینک را بر روی هیچ قرار دهید

نحوه اعمال لینک