Clicky

 راهنمای وبزی

تکمیل سفارش

مرحله بعدی پس از آماده سازی  مرحله «تکمیل سفارش» است.

 

 

در این مرحله با زدن دکمه «تکمیل سفارش»  می توانید روند سفارش را تکمیل کنید. با زدن تکمیل سفارش با صفحه ای برای وارد کردن کد پیگیری مرسوله پستی مواجه می شوید.

بعد از وارد کردن کد، دکمه تایید را بزنید تا سفارش تکمیل شود.