Clicky

 راهنمای وبزی

آماده سازی محصول

بعد از  تایید سفارش می توانید آن را به حالت «آماده سازی» تغییر وضعیت دهید. برای این کار در صفحه سفارشات، مانند تصویر زیر ، با زدن روی دکمه سبز رنگ «تغییر به آماده سازی» تغییر وضعیت دهید. 

 

 

 با تغییر وضعیت به «آماده سازی» صفحه سفارشات به این شکل در می آید.