Clicky

 راهنمای وبزی

پرینت گرفتن سایت

با فشار دادن Ctrl + P روی صفحه کلید خود می توانید یک صفحه از سایت خود چاپ کنید ، یا می توانید از صفحه عکس بگیرید و آن را چاپ کنید.

 چاپ صفحه ممکن است شامل همه قالب بندی ها و سبک های موجود در صفحه شما نباشد.