Clicky

 راهنمای وبزی

نمایش آیتم در تمام صفحات

برای نمایش یک آیتم در تمام صفحات بایستی:

  • بر روی آیتم مورد نظر کلیک کنید
  • در قسمت جعبه ابزار گزینه نمایش در تمام صفحات  را فعال کنید

نحوه فعال کردن جعبه ابزار