Clicky

 راهنمای وبزی

کلیدهای میانبر در ویرایشگر

 کپی                             ctrl + c

چسباندن                    ctrl + v  

خطوط راهنما              ctrl + h                 

ذخیره                          ctrl + s

برگرداندن                     ctrl + z

انتخاب کل متن            ctrl + a

bold کردن نوشته         ctrl + b

Italic کردن نوشته  ctrl + I       

Underline  کردن ctrl + u        

 

در سیستم عامل مک بجای کلید  ctrl از command استفاده می شود.