Clicky

 راهنمای وبزی

گروهبندی آیتم ها

در ویرایشگر وبزی، می توانید چند آیتم مستقل و غیر تمام عرض را به صورت گروه در بیاورید. برای این کار به صورت زیر عمل کنید :‌

 

انتخاب آیتم های مورد نظر به صورت همزمان ---> راست کلیک ---> انتخاب گزینه "گروهبندی"