Clicky

 راهنمای وبزی

خط کش ها و خطوط راهنما

خط کش ها

در ویرایشگر وبزی، یک خط کش افقی و یک عمودی وجود دارند. به کمک این خط کش ها می توانید فاصله هر آیتم از جهت های مختلف را تشخیص دهید و آن را در محل دقیق پیکسل ها قرار دهید. این خط کش ها فقط در حالت ویرایشگر مشخص هستند و در ظاهر نهایی سایت شما دیده نمی شوند.

 

خطوط راهنما

خط هایی عمودی که با فاصله های مشخصی از هم قرار دارند و برای قرار دادن آیتم ها در جای درست و تخمین فاصله ها به شما کمک می کنند.