Clicky

 راهنمای وبزی

عرض صفحه 

عرض استاندارد صفحه سایت در نسخه کامپیوتر 1170 پیکسل، تبلت 768 پیکسل و موبایل 468 پیکسل در نظر گرفته شده که این عدد با اکثر صفحه نمایش‌های دستگاه‌ها تطابق دارد.

توصیه می‌شود محتویات اصلی را در همین بازه قرار دهید.