Clicky

 راهنمای وبزی

دسترسی به خطوط گرید

خطوط گرید  با استفاده از خطوط راهنما صفحه شما را به 12 قسمت مساوی تقسیم می‌کند تا بتوانید آیتم‌ها را به صورت مرتب در صفحه قرار دهید.