Clicky

 راهنمای وبزی

اضافه کردن لیست

در وبزی می توانید لیست هایی با استفاده از علامت دایره و یا اعداد بسازید. برای این کار تنها کافی است

با زدن روی دکمه «افزودن» و انتخاب «متن» ،‌متنی را به صفحه اضافه کنید. متن دلخواه خود را وارد کنید. ایجاد ویرایش متن در آموزش ایجاد تغییرات در متن ها گفته شده است. 

متنی که می خواهید به شکل لیست درآید را انتخاب کرده و دکمه لیست را طبق شکل زیر بزنید و نوع لیست را مشخص کنید.