Clicky

 راهنمای وبزی

پانوشت صفحه 

تغییر ظاهر پانوشت یا فوتر

همان طور که سربرگ را می توانید تغییر دهید، امکان تغییر پانوشت هم وجود دارد. می توانید رنگ زمینه، کادر و شفافیت آن را تغییر دهید و یا گوشه های آن را گرد کنید و به آن سایه بدهید. در صورت لزوم می توانید فوتر را بزرگتر و کوچکتر کنید.


روی فوتر راست کلیک کنید ---> طراحی فوتر