Clicky

 راهنمای وبزی

تخفیفات

با رفتن به
پنل مدیریتی فروشگاه ---> تب تخفیفات ---> دکمه «افزودن کوپن جدید

در این صفحه می توانید شرایط تخفیف را برای خریداران تعیین کنید.