Clicky

 راهنمای وبزی

اضافه کردن فروشگاه

در بخش مدیریت سایت وبزی ، «فروشگاه» را انتخاب کنید. 

 

 

بعد از  انتخاب فروشگاه به پنل مدیریت فروشگاه خود وراد می شوید. در آموزش تب های پنل مدیریتی فروشگاه، با تب های مختلف آن آشنا خواهید شد.