Clicky

 راهنمای وبزی

ویرایش سایت بر روی کامپیوترهای دیگر

برای ویرایش سایت خود بر روی کامپیوترهای دیگر بایستی:

  • به اینترنت متصل شوید
  • وارد اکانت خود در سایت وبزی شوید
  • پس از اعمال تغییرات بر روی دکمه ذخیره و انتشار کلیک کنید

از ویرایش همزمان سایتتان در بیش از یک کامپیوتر خودداری کنید زیرا موجب عدم اعمال تغییراتتان خواهد شد.