Clicky

 راهنمای وبزی

تفاوت صاحب سایت و همکار

صاحب سایت به تمامی قسمت‌های سایت دسترسی همیشگی دارد اما همکار دسترسی محدود دارد و می تواند به تمام قسمت‌های سایت به غیر از مدیریت دامین، ایمیل و دیگر قسمت های حساس، دسترسی داشته باشد که این دسترسی ها توسط صاحب سایت تعیین می‌شود.