Clicky

 راهنمای وبزی

مدت زمان ssl

مدت زمان گواهینامه ssl سه ماهه می‌باشد و در صورتی که دامین شما بر روی وبزی فعال باشد هر سه ماه بررسی شده و ssl آن تمدید می‌شود.