Clicky

 راهنمای وبزی

چطور محصولاتم رو مدیریت کنم؟

محصولات:

با انتخاب گزینه افزودن محصول مانند قبل محصول جدید اضافه کنید. اگر تعداد محصول شما صفر باشد در قسمت اتمام موجودی قرار میگیرد. اگر تعداد محصول شما از یک تعداد خاصی کمتر باشد (بطور مثال 10تا) در قسمت کمبود موجودی قرار میگیرد. اگر قیمت گذاری نکرده باشید در قسمت بدون قیمت. و درصورت حذف هر گزینه در قسمت زباله دان.

دسته ها:

در این قسمت شما می توانید دسته بندی محصولات خود را مدیریت کنید. دسته بندی ها را ویرایش یا حذف کنید. و البته تعداد محصولات در هر دسته بندی بصورت عدد در پرانتز کنار نام دسته بندی قرار میگیرد.