Clicky

 راهنمای وبزی

چطور به صفحه باکس اضافه کنم؟

 

در این قسمت شما انواع باکس ها را مشاهده میکنید، میتوانید ازباکس های پیش فرض استفاده کنید و اگر طرح باکس های پیش فرض را طبق سلیقه خود تغییر  دهید در قسمت "باکس های شما" ذخیره شده و در جای دیگر می توانید از آنها استفاده نمایید. در ادامه طراحی و گزینه مختلف برای باکس ها را توضیح می دهیم.

نکته: از باکس ها همچنین به عنوان یک نگهدارنده برای محتوی دیگر استفاده می شود تا در حالت تبلت و موبایل محتوی مرتبط کنار هم دیگر قرار گیرند.

بعد از انتخاب باکس شما با این قسمت مواجه می شوید.