Clicky

ویرایش عکس های گالری

تعداد و ابعاد عکس های گالری تصاویر به انتخاب شما است. شما می توانید به تعدادی که می خواهید تصاویر مورد نظر تان را به گالری اضافه کنید و یا تصاویری را از آن حذف کنید.  که در آموزش تغییر تصاویر گالری مفصل توضیح داده شده است. امکانات دیگری برای ویرایش تصاویر در گالری وجود دارد :  به عنوان مثال می توانید تعداد سطرها، ستون ها و فاصله عکس ها از هم  مشخص …
ادامه مطلب