Clicky

 راهنمای وبزی

افزودن عنوان به عکس های گالری

می توانید برای عکس های گالری نامی انتخاب کنید‌:

 

 در قسمت تغییر تصاویر   ---->  سمت چپ صفحه در قسمت «عنوان این عکس چیست؟»   ---->  عنوان مرتبط با عکس را وارد کنید.