Clicky

 راهنمای وبزی

انتشار نوشته به صورت زمان‌بندی شده

شما می‌توانید نوشته‌ی بلاگی ایجاد کنید و زمان انتشار آن را تعیین کنید. برای اینکار بایستی:

به پنل مدیریت-> مدیریت وبلاگ مراجعه کنید

متن خود را ایجاد کنید

از پنل سمت چپ بر روی تاریخ انتشار کلیک کنید و تاریخ و ساعت آن را تعیین کنید