Clicky

 راهنمای وبزی

ویرایش متون نوشته

برای ویرایش نوشته در وبلاگ بایستی:

به پنل مدیریت->مدیریت وبلاگ مراجعه کنید.

وارد نوشته مورد نظر شوید.

ویرایش‌های مورد نظرتان را اعمال کنید.

بر روی دکمه بروزرسانی کلیک کنید.