Clicky

 راهنمای وبزی

عرض صفحه 


عرض صفحه وب 1170 پیکسل در نظر گرفته شده که این اندازه مطابق اندازه صفحه اکثر صفحه نمایش ها است.

توصیه می شود محتویات اصلی را در همین عرض از صفحه قرار دهید و اگر قصد دارید آیتمی را تمام صفحه قرار دهید، این آیتم ها محتوای اصلی سایت تان نباشند.