Clicky

 راهنمای وبزی

لینک کردن دکمه به صفحه

معمولا کار دکمه ها این است که که کاربر را به صفحه یا آدرسی دیگر لینک کند. در این آموزش به نحوه لینک دادن یک دکمه به صفحه می پردازیم. همان طور که در آموزش اضافه کردن لینک به صفحه گفته شد.

 

انتخاب دکمه ---> زدن دکمه لینک ---> انتخاب صفحه ای که می خواهید دکمه به آن لینک شود.